Fundacja im. Krystiany Robb - Narbutt
 
 
Statut

 

STATUT FUNDACJI
im. Krystiany Robb-Narbutt z dnia 14 marca 2007 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez następujące osoby: 
  1. Krystyna Wanda Piotrowska,
  2. Jan Jerzy Rusiński,
  3. Ewa Beata Stawecka,
  4. Jarosław Władysław Kozakiewicz,
  5. Joanna Róża Jaszuńska - Kobielska,
  6. Tomasz Leszek Tatarczyk,
  7. Bella Szwarcman-Czarnota,
  8. Marzenna Teresa Guzowska,
  9. Ewa Joanna Trafna-Serafińska,
  10. Jacek Kajetan Sempoliński,
  11. Jolanta Antonina Lothe-Kajzar,
  12. Joanna Anna Kuleszyńska-Dobrek,
  13. Ewa Róża Fabjanowska,
  14. Michał Kazimierz Wejroch,
  15. Leszek Jerzy Czajka,
  16. Piotr Mitzner,

 

zwane dalej „Fundatorami”, w dniu 14 marca 2007 roku, aktem notarialnym Rep. A Nr 3281/2007  sporządzonym przez notariusza Dorotę Kałowską.

 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r., późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
 3. Fundacja nie ma prawa :
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosunek do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§5

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§6

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Regulamin przyznawania odznak, medali i tytułów honorowych uchwali Zarząd Fundacji.

 

§7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI

§ 8

 1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

§ 9

 1. Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmująca zadania w zakresie, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegające na:
  1. popularyzacji dorobku polskich twórców, w szczególności Krystiany Robb-Narbutt;
  2. wspieraniu różnych dziedzin twórczości artystycznej;
  3. promocji twórców;
  4. budowie warunków umożliwiających swobodny rozwój artystyczny;
  5. wspieraniu i realizacja projektów kuratorskich;
  6. prowadzeniu programu edukacyjnego mającego na celu upowszechnienie
   kontaktu ze sztuką;
  7. prowadzeniu programu promującego ciekawe zjawiska w sztuce współczesnej i wspieranie działań artystycznych;
  8. tworzeniu działań, na rzecz harmonijnego rozwoju poprzez
   zmniejszanie dystansu pomiędzy miastem a prowincją.
 2. Realizując cele Fundacja:
 3. finansuje nagrody i stypendia dla twórców;
 4. organizuje lub dofinansowywuje organizację wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych, targów sztuki i innych projektów artystycznych;
 5. organizuje, współorganizuje lub finansuje aukcji dzieł sztuki;
 6. finansuje publikacje na temat polskiej sztuki;
 7. organizuje spotkania i dyskusje poświecone sztuce;
 8. organizuje prezentacje sztuki w Polsce i zagranica a także bierze udział w targach;
 9. organizuje, współorganizuje lub finansuje wydawanie książek, czasopism, gazet.
 10. prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych;
 11. organizuje działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

 

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 10

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają kwotę 3000 zł, która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

§ 11

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia;
 2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

§ 12

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

 

§ 13

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji

§16

Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji liczy od 5 do 25 członków powołanych na czas nieoznaczony.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady powołuje Rada.
 3. Członkostwo Członka Rady Federacji wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. śmierci;
  3. odwołania Członka Rady Fundacji zgodnie z ust. 4 poniżej.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. późn. zm.).
 7. Fundatorzy na pierwszych członków Rady Fundacji powołują następujące osoby:
  1. Monika Waraxa
  2. Krystyna Piotrowska
  3. Tomasz Tatarczyk
  4. Jan Rusiński
  5. Marzena Guzowska
  6. Joanna Kuleszyńska Dobrek
  7. Jarosław Kozakiewicz
  8. Ewa Stawecka

 

§18

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin Rady.

§ 19

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.. Posiedzenia Rady zwoływane są listownie lub pocztą elektroniczną na adres podany przez członka Rady.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
 6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji z     głosem doradczym.

 

§ 20

 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

§ 21

 1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, powołanych na czas nieoznaczony
 2. Członków pierwszego składu Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu pełnią funkcję nieodpłatnie, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. śmierci;
  3. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 6 poniżej.
 6. Rada Fundacji z ważnych powodów może w drodze uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, odwołać członka Zarządu.
 7. Fundatorzy na pierwszych członków Zarządu powołują następujące osoby:
  1. Leszek Czajka – jako Prezes Zarządu;
  2. Michał Wejroch – jako Członek Zarządu;
  3. Adam Jastrzębski – jako Członek Zarządu;
  4. Ewa Trafna – Serafińska – jako Członek Zarządu.

 

§ 22

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji a w szczególności:

 1. może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania;
 2. decyduje o każdorazowym przyjęciu zapisu lub spadku;
 3. opracowuje roczne plany finansowe i rzeczowe oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia je Radzie Fundacji;
 4. uchwala programy działania Fundacji;
 5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 6. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
 7. ustala regulamin przyznawania oraz przyznaje tytuły honorowe nadawane przez Fundację;
 8. przedkłada do dnia 31 marca każdego roku, Radzie Fundacji Roczne Sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 24

Zasady pracy Zarządu określi Regulamin Zarządu ustalony przez Radę Fundacji.

 

 

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Decyzje w sprawie:

 1. zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji
 2. połączenia Fundacji z inną fundacją
 3. likwidacji Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu, Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

 

§ 26

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
 2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator lub likwidatorzy przekażą innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

 

§27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.