Fundacja im. Krystiany Robb - Narbutt
 
Dokumenty
Nagroda
Aukcja
Aktualności
 
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2007

Fundacja rozpoczęła swoja działalność od realizacji celów głównych:

Zapraszając do współpracy wybitnych historyków sztuki i artystów zostały przygotowane trzy niezależne projekty
opracowania w formie książki -albumu dorobku Krystiany Robb-Narbutt. Równocześnie trwały prace nad dokumentacja
spuścizny artystki. Została zakończona dokumentacja fotograficzna i merytoryczna prac Krystiany Robb-Narbutt.
Fundacja była inicjatorem , przy współpracy Fundacji Pro Arte et Futura aukcji dziel sztuki. Aukcja odbyła sie w salach
Narodowe Galerii Sztuki ZACHETA w kwietniu 2007 roku.
Wpływy z aukcji po zakończeniu wszystkich formalności są przeznaczone na realizacje celu głównego Fundacji:

a. popularyzacja twórczego dorobku Krystiany Robb-Narbutt. Realizacja tego celu obejmuje przede wszystkim
cykl wydawnictw w tym  monografii i poezji artystki.
b. ustanowieniem i finansowaniem  Nagrody artystycznej im. Krystiany Robb-Narbutt.
Prace związane z organizacja i idea nagrody zakończyły sie  w grudniu 2007 r.
Wręczenie nagrody planowane jest po uzgodnieniach jury w maju 2008r.

Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

5) Dochody uzyskane w 2007r. wynosiły łącznie 0,00.- zł. Na przychody składały sie:


działalność
statutowa odpłatna – 0,00 zł, koszty tej działalności wyniosły również
0,00 zł,
wynik finansowy działalności statutowej odpłatnej – 0,00 zł;

6) Koszty w 2007 r. wynosiły 0,00- zł, w tym:


statutowe – 0,00- zł


administracyjne – 0,00.- zł;

koszty działalności statutowej odpłatnej – 0,00 zł;

7) dane o:
a) fundacja nie zatrudnia osób na żadnych stanowiskach.
b) fundacja nie wypłacała wynagrodzeń
c) członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń
d) fundacja nie wystawiała umów , zleceń, nie brała zleceń
e) fundacja nie udzielała pożyczek
f) fundacja nie ma lokat bankowych
g) fundacja nie ma nabytych obligacji
h) nie nabyto żadnych nieruchomości
i) nie nabyto środków trwałych
j) Wartość aktywów – 0.00 zł.,
wartość pasywów –0.00  zł.

8) nie było

9) W roku 2007 nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.

Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt  – Sprawozdanie 2007