Fundacja im. Krystiany Robb - Narbutt
 
Dokumenty Nagroda Aukcja

Aktualności

 
Sprawozdanie za rok 2007
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI FUNDACJI im. Krystiany Robb-Narbutt W ROKU 2007

1) Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt
Adres siedziby:03-983 Warszawa, ul. Dedala nr 6 lok. 29
Adres korespondencyjny: 01-244 Warszawa, ul.Bema 65,
03-928 Warszawa, ul. Królowej Aldony 9m3
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego: 16.04.2007 r
Nr KRS: 0000277959 REGON: 141204035
NIP: 1132712850 Członkowie Zarządu Fundacji:
- Leszek Czajka-prezes, ul. Włochowska 22, 02-336 Warszawa
- Michał Wejroch, członek, ul.Krolowej Aldony, 9m3, 03-928 Warszawa
- Ewa Trafna, członek, ul. Broniewskiego 24a m 66, 01-771 Warszawa
- Adam Jastrzębski, członek, ul. Marymoncka 147 m100, 01-946 Warszawa

Cele Fundacji
Fundacja została powołana z inicjatywy osób fizycznych. Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych obejmująca zadania w zakresie, kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegająca na:
a. popularyzacji dorobku polskich twórców, w szczególności Krystiany Robb-Narbutt;
b. wspieranie rożnych dziedzin twórczości artystycznej;
c. promocja twóców
g. prowadzenie programu promującego ciekawe zjawiska w sztuce współczesnej i wspieranie działań artystycznych
h. tworzenie działań , na rzecz harmonijnego rozwoju poprzez zmniejszenie dystansu pomiędzy miastem i prowincją