Fundacja im. Krystiany Robb - Narbutt
 
Dokumenty
Nagroda
Aukcja
Aktualności
       
Regulamin Nagrody

 

Regulamin Nagrody Fundacji
im. Krystiany Robb-Narbutt

 

1. Organizator

Organizatorem  „Nagrody  im. Krystiany Robb-Narbutt”  jest Fundacja im. Krystiany Robb-Narbutt z siedzibą w Warszawie. Fundacja służy  między innymi finansowaniu nagród dla twórców a także działaniu na rzecz swobodnego rozwoju artystycznego.

 

2. Cel

Nagroda Fundacji im. Krystiany Robb-Narbutt została ustanowiona w celu wspierania twórczości artystów lub grup artystycznych z szeroko rozumianego obszaru sztuk wizualnych. Przeznaczona jest dla  artystów poszukujących i wykazujących się niezależnością.
Nagroda  otwarta jest również na artystów nieprofesjonalnych i działających w środowiskach naznaczonych  wykluczeniem, a także na artystów eliminowanych z obiegu kulturalnego z powodów pozaartystycznych.

 

3. Uczestnicy

Artyści nominowani do nagrody winni spełniać kryteria wymienione w punkcie powyższym.

4. Zasady nominowania do nagrody

Nagroda jest przyznawana cyklicznie, po ogłoszeniu edycji przez Radę Programową Fundacji. Członkowie zespołu nominującego typują artystów, bądź grupy artystyczne, przy czym każdy członek zespołu przedstawia jedną propozycje.

5. Zespół nominujący

Skład zespołu nominującego wyznacza każdorazowo Rada Fundacji spośród członków Fundacji oraz spośród krytyków sztuki, kuratorów, artystów i mecenasów sztuki. Członkowie zespołu nominującego przygotowują pisemną  informację o artystach nominowanych przez siebie do nagrody, a także uzasadniają dokonany wybór.

6. Jury

                Jury rozpatruje propozycje przedstawione przez członków zespołu nominującego i decyduje o przyznaniu jednej nagrody wybranemu artyście, bądź grupie artystycznej. Skład jury każdorazowo określa Rada Fundacji. Jury działa w oparciu o własny regulamin. Decyzje podjęte przez jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. przewidywana nagroda za rok 2008 wynosi 10.000,- zl  netto